PDF sang Excel hoặc CSV

Chuyển đổi PDF sang Excel hoặc CSV miễn phí trực tuyến. Trích xuất dữ liệu bảng từ PDF

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 10 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.