Sửa chữa PDF

Khôi phục dữ liệu từ tài liệu PDF bị hỏng

Kéo và thả tệp ở bất kỳ đâu trên trang để tải lên
Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 Mb and 3 tasks per hour.

Cần làm việc ngoại tuyến? Thử Sejda phiên bản Desktop

Cách sửa chữa tập tin PDF trực tuyến


Below we show how to recover data from a corrupted or damaged PDF documents.

Step 1: Select your files

Files are uploaded over a secure connection. They stay safe and private. They are deleted after you are done processing them.

Rather not upload your files and work with them on your computer?
Use Sejda Desktop. Offers same features as the online service, and the files are processed locally.

Click Upload PDF files and select files from your local computer. Folders can be selected as well.

Dragging and dropping files to the page also works.

Dropbox or Google Drive files

You can pick PDF files from Dropbox or Google Drive too.

Expand the Upload PDF files dropdown and select your files.

Step 2: Repair PDF

Click the Repair PDF button and wait for the task to complete.

Ready to repair your files? Let's go!

Repair PDF files online